Det bør altid være visionerne og de grundlæggende idéer, der styrer økonomien – ikke omvendt

Har du en oplevelse af, at det ikke er dig, der bestemmer, hvad dine penge bruges til? At de forsvinder ud i den blå luft? At du ikke har råd til det, du gerne vil, og som synes nødvendigt?

Jeg tilbyder rådgivning og redskaber til iværksættere, virksomheder og private til at gennemskue og håndtere den økonomiske virkelighed – hjælp til at etablere sig som “herre i eget hus” på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Økonomi betyder husholdning. Slet og ret.

Der er en tendens til at begreber og lovmæssigheder med udspring i en traditionel økonomisk tankegang accepteres som det eneste grundlag for indretningen af vores samfund. Ikke alene i erhvervslivet, hvor et økonomisk tankesæt jo naturligt hører hjemme. Men også i sundhedssektoren, i undervisningssektoren, i kulturinstitutioner, ja, selv i ideelle interesseorganisationer søger man at indrette sig på basis af et økonomisk tankesæt. Og næsten hele den politiske debat føres med udgangspunkt i en økonomisk terminologi og forestillingen om økonomi som den eneste motivationsfaktor.

De økonomiske teorier anvendes ofte, som om der er tale om en eksakt, objektiv videnskab. Herved bliver “det økonomiske” til en anonym størrelse, der for de fleste fremstår som utilgængelig og uden sammenhæng med den praktiske hverdag. Men samtidigt den størrelse, som næsten alle andre forhold skal rette sig efter.

På grund af denne overdrevne fokus på økonomi, oplever mange, at det kan være vanskeligt at finde en sund, bæredygtig og samtidigt tilfredsstillende balance. Både i arbejdslivet og i privatlivet.

Men ordet “økonomi” stammer fra græsk og betyder husholdning. Slet og ret. En sund og naturlig omgang med ressourcer. Vores egne, hinandens og naturens. Med den sunde fornuft som primært styringsredskab.

Jeg synes det er vigtigt at modvirke den tendens, jeg har beskrevet ovenfor. Er det dig der bestemmer over økonomien eller er det økonomien der bestemmer over dig? Jeg bidrager gerne med mine kompetencer og erfaringer til at hjælpe virksomheder, organisationer og privatpersoner til igen at blive “herre i eget hus”.

Hvad mener jeg med bæredygtig økonomi?

Først og fremmest må det i en bæredygtig økonomi være et krav, at alle parter anstrenger sig for, ikke at udnytte hinanden. Sælger/køber, arbejdsgiver/arbejdstager, producent/forbruger, leverandør/kunde. Kun der, hvor alle involverede parter oplever at have nytte af indgåede aftaler, er aftalerne bæredygtige. En tilsvarende forudsætning må der være i forhold til naturens ressourcer. Kun der, hvor naturens ressourcer ikke udnyttes i énsidig jagt på profit, kan der være tale om en bæredygtig økonomi. Økonomien altså sættes ind i et helhedsperspektiv.

Da det aldrig er muligt at overskue selv den simpleste økonomiske process i sin helhed,må kravet i det mindste være, at de involverede parter anstrenger sig for at agere bæredygtigt. Her kommer omtanken og den sunde fornuft ind i billedet. Og den enkeltes moralske adfærd.

Det er ikke min hensigt at moralisere i disse spørgsmål. Blot at henlede opmærksomheden på, hvad det er, der må i spil for den enkelte, for at nærme sig en bæredygtig økonomi.

Økonomi og krematistik

Aristoteles skelnede i oldtidens Grækenland mellem “økonomi” og “krematistik”. Økonomi bertyder husholdning og er læren om, hvordan man udnytter ressourcerne til fælles bedste. Krematistik betyder kunsten at tjene penge og er læren om, hvordan man får penge til at formere sig, heraf det danske ord “kræmmer”.

I dag er der mange, der ikke skelner mellem disse to begreber – krematistikken er altdominerende, men kaldes økonomi.

Tid er penge

Denne talemåde er for mange mennesker i vor del af verden blevet en leveregel. Det er jo indlysende, at talemåden er forvrøvlet, idet der sættes lighedstegn mellem to usammenlignelige størrelser. Men når så mange mennesker alligevel gør det til en leveregel, så skaber dette i sig selv en virkelighed. Eller rettere en “skinvirkelighed”.

Jeg vil – lidt provokerende – hævde, at det eneste vi har nok af i vores del af verden netop er tid og penge, men det vi ofte mangler, er mod og vilje til at prioritere vores forbrug af begge dele.

Den rigtige pris på en vare

Lige siden oldtiden har det været almindeligt kendt og accepteret, at der til enhver vare knytter sig en “rigtig” pris. En pris, hvor købers og sælgers interesser bliver tilgodeset ligeligt. Hvor ingen, der har været involveret i fremstillingen af en vare, bliver snydt og hvor forbrugeren heller ikke bliver snydt. På grund af de økonomiske processers uhyre komplicerede forløb er denne “rigtige” pris ikke mulig at gennemskue. Men det skal jo ikke forhindre os i at forsøge og at bruge vores sunde fornuft.

Tre T-shirts for 100 kr, fem kyllinger for 80 kr, en rådgivningstime hos en advokat for 3.000 kr. Mon ikke de fleste af os har oplevet sådanne eksempler på uforståelige prissætninger. 

I prisen på en vare samler sig alle de impulser og kræfter, som virker i samfundsøkonomien.

Citat Rudolf Steiner.

Rådgivning til iværksættere
Har du en god idé? Er der noget du virkelig brænder for, og overvejer du at starte din egen virksomhed, tilbyder jeg rådgivning om valg af organisationsform, udvikling af strategier, finansiering og tilrettelæggelse af administrative systemer. Og ikke mindst tilbyder jeg hjælp til konkretisering af, hvilke værdier, initiativet skal bæres af. Virkeligheden er ofte enklere end de mange ord, så ring og lad os få en snak om dine idéer.
Rådgivning til igangværende virksomheder
Igangværende virksomheder eller organisationer kan ofte have glæde af en gennemgang af organisationen med “nye briller”. Til afdækning af svagheder eller særlige problemstillinger der kræver en aktiv indsats, eller eventuelt blot en bekræftelse af, at alt er i den skønneste orden. Jeg tilbyder hjælp i form af et sådant “serviceeftersyn” i organisationer af enhver art.
Rådgivning til private
Har du svært ved at styre din private økonomi? Eller er du frustreret over, at der aldrig bliver råd til det, du egentlig ønsker dig? Så tilbyder jeg hjælp til at få overblik over din aktuelle økonomiske situation, til at vurdere balancen mellem indtægter og udgifter, sparring i forhold til de økonomiske prioriteringer og enkle redskaber til styring af økonomien fremover.
Priser og kundepolitik
Jeg henvender mig i særlig grad til virksomheder og personer, der forsøger at etablere sig på grundlag af et bæredygtigt værdisæt, hvor sociale såvel som miljømæssige hensyn prioriteres højt. 
Alt efter arten af den opgave jeg skal udføre, ligger min timepris mellem 300 kr og 800 kr. Det er af afgørende betydning, at der er klarhed i den indgåede aftale, og at de gensidige forventninger er tydeligt udtalte. Under helt særlige omstændigheder vil der kunne afviges fra de angivne priser i nedadgående retning. Det kunne for eksempel være være ved nyetableringer, eller hvis kundens betalingsevne er midlertidigt reduceret. Det afgørende for mig vil i sådanne situationer være, at der er et tydeligt perspektiv i samarbejdet.

Jeg vil hævde, at hvis en iværksætteridé er tilstrækkelig god, så skal økonomien aldrig være en hindring for at virkeliggøre idéen.

Hvem er jeg?

Efter gymnasiet og de dengang obligatoriske fjumreår startede jeg i 1970 på revisoruddannelsen. Arbejdede på revisionskontor i dagtimerne og fulgte de nødvendige handelsskoleuddannelser om aftenen og i weekenderne. I 1980 aflagde jeg eksamen som statsautoriseret revisor.

I 1981 startede jeg sammen med en kollega egen revisionsvirksomhed – Beer & Kjøller, statsautoriserede revisorer – med hjemsted i Kolding. Efter en række succesrige år fusionerede vi i 1987 med det landsdækkende Ernst og Young . Efter sammenlagt 20 år i revisorbranchen sagde jeg i 1990 op for at søge nye veje.

Det blev til en række lærerige år som selvstændig virksomhedskonsulent, hvor jeg arbejdede med udvikling af regnskabs- og økonomisystemer samt organisationsudvikling. Kundekredsen bestod af virksomheder og organisationer i Danmark, Norge og Sverige. Jeg indgik i et samarbejdsnetværk med en konsulentvirksomhed i Göteborg, og kom herigennem i kontakt med en række private og halvoffentlige organisationer indenfor den sociale sektor. Disse nye kontakter førte til et nyt karriereskift.

I 1999 stiftede jeg – sammen med et par bekendte med pædagogisk baggrund – Den Almennyttige Fond Hadruplund, et opholdssted for psykisk udviklingshæmmede børn og unge. Hadruplund blev organiseret som en selvejende institution (en fond) med en daglig ledelse og en bestyrelse. Hadruplund voksede hurtigt, der blev bygget ud, der kom mange nye beboere og medarbejdere og efter nogle få år måtte jeg give helt afkald på mine øvrige konsulentopgaver og hellige mig jobbet som administrativ leder og bestyrelsesformand. Disse funktioner fortsatte jeg med frem til december 2016, hvor jeg fratrådte i forbindelse med et planlagt generationsskifte i ledelsen.

Væsentlige værdier

Jeg har i hele mit arbejdsliv primært beskæftiget mig med økonomi, regnskab, ledelse, organisationsudvikling og rådgivning herom. Gennem mit samarbejde med et konsulentnetværk i Sverige stiftede jeg bekendtskab med den østrigske filosof Rudolf Steiners tanker om netop disse emner – tanker, der har været en stor inspirationskilde for mig.

Den væsentligste grundholdning i mit arbejde som konsulent er: respekten for andre menneskers frihed til, selv at vælge. Hvad enten der er tale om kunder, kolleger, konkurrenter, medarbejdere, leverandører eller samarbejdspartnere i øvrigt. Uden denne respekt er det ikke muligt at etablere bæredygtige og socialt (eller økonomisk) ansvarlige relationer overhovedet. Alle andre værdibaserede normer bør være underordnet denne grundholdning.

Tegltoften 2, DK 8700 Horsens
+45 53 84 08 65
niels.kjoller@gmail.com